Tu jesteś:
Licencje i opłaty / Odtwarzanie

ZPAV :: Opłaty za muzykę - Licencje i opłaty - Odtwarzanie

Kiedy odtwarzanie nie jest prywatne?

Osoba kupująca płytę czy kasetę nabywa prawo do tego, by używać jej w celach prywatnych. Oznacza to, że może jej słuchać sama, w gronie przyjaciół czy rodziny. Gdy jednak muzyka odtwarzana jest w miejscu publicznie dostępnym, odtwarzający zobowiązany jest do zapłacenia za jej wykorzystanie producentowi, artystom, autorowi i kompozytorowi.

Kiedy odtwarzanie ma zastosowanie?

W myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. każdy podmiot gospodarczy, wykorzystujący w swojej działalności nagrania muzyczne, zobligowany jest do odprowadzania opłat z tytułu ich eksploatacji do organizacji zbiorowego zarządzania, reprezentujących twórców, wykonawców i producentów. Nie ma przy tym znaczenia, czy nagranie to odtwarzane jest z nośnika (CD, mp3, itp), czy też z innego źródła, np. z radia/tv czy internetu.

Instytucją reprezentującą producentów nagrań muzycznych w Polsce jest Związek Producentów Audio Video. Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów jest ścigane karnie i wiąże się z groźbą pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej, z karą pozbawienia wolności do lat pięciu włącznie. Za muzykę należy uiszczać stosowne opłaty niezależnie od nośnika czy źródła, z którego ona pochodzi.


ZPAV i SAWP wspólna umowa na publiczne odtwarzanie muzyki

Uprzejmie informujemy, że w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy SAWP i STOART w zakresie podziału stawki wynagrodzenia dla artystów wykonawców z tytułu odtwarzania, w myśl którego SAWP uprawniony jest do pobrania 30% należnego wynagrodzenia określonego w Tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a STOART - 70% tej stawki, ZPAV począwszy od 1 grudnia 2015 r. obciąża wszystkich kontrahentów wnoszących opłaty na rzecz SAWP kwotą stanowiącą 30% należnego wynagrodzenia dla artystów wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie podmioty dokonujące odtworzeń w obiektach wymienionych w tabelach stawek zatwierdzonych przez Komisję Prawa Autorskiego (a zatem nie dotyczy to obiektów noclegowych i lokali przez nie prowadzonych), a mające umowy z tylko jedną z organizacji artystów wykonawców powinny zaktualizować swoje umowy i zawrzeć umowę na 30% w zakresie praw SAWP (za pośrednictwem wspólnej umowy ze ZPAV) i na 70% w pozostałym zakresie bezpośrednio ze STOART. Tylko posiadanie dwóch umów z takimi stawkami wynagrodzeń zapewnia wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec artystów wykonawców. Dodatkowo oczywiście niezbędne jest posiadanie umowy ze ZPAV w zakresie praw producentów fonogramów i wideogramów muzycznych i z ZAiKS w zakresie praw twórców.

Przedsiębiorcy prowadzący obiekty noclegowe do czasu prawomocnego zatwierdzenia nowych tabel stawek wynagrodzeń zobowiązani są w zakresie praw do odtwarzania muzyki do posiadania stosownych umów ze wszystkimi organizacjami reprezentującymi prawa do muzyki, tz. SAWP, STOART, ZAiKS, ZPAV.

Value gap
ZPAV Muzz-on - tylko legalna muzyka